Hvad er rusmiddelskader?

      Ingen kommentarer til Hvad er rusmiddelskader?

Rusmiddelskader dækker over de misbrugsskader som et barn vokser op med når det i fostertilstanden har været udsat for enten alkohol, euforiserende stoffer eller pillemisbrug.

Alkoholskader er den alvorligste form for rusmiddelskader hos det ufødte barn. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel og går direkte fra moderen og i fostret. Dvs er moderen beruset – så er fostret også. Alkohol påvirker alle processer under fostrets udvikling, bl.a. nedbrydes hjerneceller. Det er den hyppigste årsag til mental retardering hos børn i den vestlige verden. Det ufødte barn tåler ikke alkohol og fødes med både fysiske og mentale vanskeligheder. Den alvorligste alkoholskade FAS – føtalt alkohol syndrom, betegner en medfødt alkoholskade hvor barnet fødes med specielle ansigtstræk, hæmmet vækst samt hjerneskade. Desuden ses ligeledes ofte hjertefejl samt andre organfejl. FAE – Føtalt alkohol effekt er en samlebetegnelse hvor det alkoholskadede barn ikke har de tydelige kendetegn såsom ansigtstræk og hæmmet vækst. Symptomerne er mindre tydelige og ses ofte først senere i opvæksten. Symptomerne på FAE kan vise sig som motoriske problemer, sprogproblemer, mental udviklingshæmning, hyperaktivitet, hypersensivitet samt hjerneskade. En stor del af børnene er ikke diagnosticeret korrekt og lever med diagnoser såsom ADHD m.fl. Der findes ingen behandling der helbreder alkoholbørn. Det er medfødte skader som er varige. Men den rette tilgang til børnene kan hjælpe dem til at udnytte deres potentiale og give dem redskaber til at håndtere de medfødte skader som de må leve med resten af livet.

Narkomanbørn er børn som under fostertilstanden er blevet skadet af moderens indtag af euforiserende stoffer, herunder hash, heroin, kokain m.fl. Mange af disse børn fødes for tidligt og ofte med lav fødselsvækst. Barnet kan have abstinenser og have behov for afrusning efter fødslen. Abstinensbørn er ofte præget af uro, utrøstelig gråd, ekstrem sansefølsomme og har ofte vanskeligt ved at sutte og synke. Manglende døgnrytme samt ufrivillige muskelbevægelser er blot nogle af de symptomer som ses. Der ses ofte nedsat eller ujævn mental funktionsniveau samt vanskeligheder i forhold til opmærksomhed, koncentration og indlæringsvanskeligheder. Børnene vil altid være påvirket af moderens misbrug under graviditeten og er dybt afhængige af at omgivelserne forstår at imødekomme deres helt særlige behov. Den rette tilgang til disse børn er afgørende for deres fremtidige funktionsniveau. Mange af børnene diagnosticeret ikke korrekt og får ofte diagnosen ADHD, OCD eller autisme. Ved pillemisbrug ses ofte samme symptomer som ved euforiserende stoffer, dog med en øget risiko for misdannelser og medfødte hjerneskader.

Misbrugsbørn er en fællesbetegnelse for børn som har været udsat for alkohol, euforiserende stoffer eller pillemisbrug. Det ses jævnligt at børnene har været udsat for flere af disse risikofaktorer. Dvs. både alkohol og euforiserende stoffer eller pillemisbrug. Antallet af børn som fødes med rusmiddelskader i Danmark er et mørketal – dvs. det vides ikke med sikkerhed. Sundhedsstyrelsen vurderer i en rapport at tallet sandsynligvis ligger i omegnen af 3.000 – 3.500 børn årligt. Da forbruget af rusmidler generelt i befolkningen herhjemme er stigende, er der grund til bekymring for, at antallet af rusmiddelskadede børn også vil stige de kommende år, hvis det ikke lykkes at skabe større opmærksomhed omkring de voldsomme skader som rusmiddelskadede børn må kæmpe med gennem hele deres liv.

Share